People: alam sekitar

berkaitan alam sekitar

alam sekitar
berkaitan alam sekitar

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
AKUATIK
ASAP
BANJIR
BENCANA
FLORA
HAIWAN
HUTANSIMPAN
KEMALANGAN
KEMARAU
KESIHATAN
KITARSEMULA
PEMBAKARAN
PEMBALAKAN
PEMELIHARAAN
PEMULIHARAAN
PENCEMARAN
PERHUTANAN
PERINDUSTRIAN
PERTANIAN
RACUN
SAMPAH
TERNAKAN
TOKSIK
TSUNAMI
R B I C P E M B A L A K A N I
Z W M B W W Q Q Z Y C Z N N R
Y N A N A T U H R E P A A X C
N A N A P I A I G E G I N N N
A A U A Q I J S R N R A K A A
R R S V W N A T A T K I I P R
A A T A A M A L S A T N S M A
M H N B P N A U N A U Q K I K
E I P A I M D R U C N S O S A
C L H A E N E K A U X T T N B
N E N K I T A R S E M U L A M
E M U R K E S I H A T A N T E
P E E K E M A R A U H J J U P
W P E M U L I H A R A A N H K
J F B E N C A N A R O L F W K
Advertisements

Advertisements