Miscellaneous: Biblical Places

These are all places named in the Bible

Biblical Places
These are all places named in the Bible

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
MAGDALA
MAHANAIM
MOAB
MOUNTGERIZIM
MOUNTMORIAH
MOUNTOFOLIVES
MOUNTTABOR
NAIN
NAZARETH
NEGEV
NINEVEH
PATMOS
PERGAMOS
PHILADELPHIA
PHILIPPI
PHILISTIA
QUMRAN
SAMARIA
SARDISI
SEIR
SELEUCIA
SHECHEM
SHILOH
SIDON
SINAI
SMYRNA
SUCCOTH
SYHCHAR
THYATIRA
TIRZAH
B Y T S T I N V D W A L A D G A M P D H
L N H I B F A E E S C H A Z R I T P K T
A X U K A N R G K A W T L Z N T I N E Z
V D X K O K M E F L L E I C C S I D O N
H M F Q M O U N T G E R I Z I M R V B Q
E X Y Y O O Q A M B Q A Y D A J O H V R
V H K L U R U J I A P Z R H P S B V G D
E D V N N I A N W T B A A O A O A C S Y
N A R I T A Y H T A S N L M A M T J L K
I U Y I M X G W Q O A I A B W A T Y S K
N G X M O M K H P I F R L N K G N N N Z
Q O P E R E A M M E I O G I N R U V J V
I X G G I R W S N A J C L K H E O U N I
A D W H A I H P L E D A L I H P M V Y R
K R S B H E E F H G I N X L V F I B I L
I P X Q C T Q R O I N X Y L D E X E L H
A R F H S B W B L A I C U E L E S L K W
N U E N V X G U I Q W V U P G I L E B J
I M I P P I L I H P A T M O S M Y R N A
S A H T O C C U S Y H C H A R W N M N I
Advertisements

Advertisements