Miscellaneous: maths & literatir

crossword for maths & literature olympics

maths & literatir
crossword for maths & literature olympics

Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
ASONANTE
BHASKARA
CASTIGO
CIENTOSESENTA
DOMINIO
ELEGIA
ENDECASILABO
EUCLIDES
FERMAT
HIPERBATON
INFINITO
MARTINEZ
METAFORA
MISTRAL
MUSAS
OBTUSANGULO
PARALELAS
RACIONALES
SAGAN
SONETO
SUPLEMENTARIOS
TALES
H R T T W C A S A V T D L D Y J J A Y D
G R X A I K L E Z W O J Q L F A E W X O
T V G P U A J D E V O I I L R F M D U Z
Q N E S X E T I N B T S P O A L A H Y P
C I X T U A T L I A Z O F S T P X G Q W
I L A Z M P X C T I G A E E N O U J Z X
J I S R I A L U R G T Z T L E L J Z Z U
D N E O S R K E A E Q S N A S U V J D F
P F A H T A R N M L M E A N E G P Y C T
Z I Z O R L H D O E M L N O S N Z W B X
Q N M N A E X E O G N A O I O A S V V R
K I R O L L A C U M I T S C T S V H A G
B T I T V A F A U P I T A A N U N D G R
S O C A C S Z S S T R N S R E T A W D O
Q F P B X W A I I R H R I A I B G H V V
P R L R C S F L O Y E M W O C O A H Q Z
R R R E E P B A V J H O T E N O S O D X
R U U P Y D A B H A S K A R A G B O H J
U J M I M R K O W A W U Z W E Y N X U A
K K K H I Z F C O Y G K K U W P X H V E
Advertisements

Advertisements