Naruto Word Search

ANIME
AUTHOR
KAKASHI
KISHIMOTO
MANGA
NARUTO
SAKURA
SASUKE

Anime charactters

Try to find all 8 words on this board.

W V X A Q U T G Y X B U V U C
Y A N O G I J P Y A Q Z K Q N
U H X T E X M U Q E R P K V V
K A A O A M Z T J P X H M Z C
U X D L T Z Q E M P L S M R Z
J N V V E O Y J A O B G O U F
Y Y N Q B M M V E Q B H P R X
I U C P W A I I P D T M Q F O
K U O D N X O N H U N V L T I
P A K G E K U S A S A K U R A
S J A J A R A B Q U I R X M G
D P B O A I H S A K A K T E M
L L X D O H E H H N Z J R B B
K L W F Q S U N N M X X P M C
A A Z T T Q J Z H Y V I D P Y
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Naruto Word Search

X
Y
123456789101112131415
1# # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # #
4# # # O # # # # # # # # # # #
5# # # # T # # # # # # # # R #
6# # # # E O # # # # # # O # #
7# # # # # M M # # # # H # # #
8# # # # # A I I # # T # # # O
9# # # # N # # N H U # # # T #
10# # # G E K U S A S A K U R A
11# # A # # # # # # # I R # # #
12# # # # # I H S A K A K # # #
13# # # # # # # # # N # # # # #
14# # # # # # # # # # # # # # #
15# # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ANIME  910nw
AUTHOR  910ne
KAKASHI  1212w
KISHIMOTO  88nw
MANGA  77sw
NARUTO  1112ne
SAKURA  1010e
SASUKE  1010w