Maya

ADORNMENT
ASTRONOMY
CACAO
CHICHENITZA
DROUGHT
GLYPH
KAMINALJUYU
KAYAB
KIN
KUKULKAN
MESOAMERICAN
MONARCHY
MUWAN
NUMERALS
PENINSULA
PLUMBATEPOT
SCEPTER
SQUASH
THEOCRATIC
TIKAL
TORTILIAS
XUL
YUCATAN

Pre-Colombian Civilization

Try to find all 23 words on this board.

I L P Q E I P U G O H Q S S L B O P V S
O J U V Q B V T O R T I L I A S X D V R
V K U K X J T M S C F W O W Q R G C I P
J Z B Z A X H R U B T V S U T T C K E N
P Y X E S E F N Y Y K I A T Z Q N V A W
G S R F R Q H U U G M S Q Z C N W W B U
Z N D V V V C A J R H U Y U A U U L N Z
D Z D X I A R C L O A C A C D M A D Y I
H A K I T T R I A S T F I H O E D E Q F
Z L Z A Y G E T N B R R B I R R R G I R
O U N P H Q T A I N E A W C N A O I R C
B S F Y C C P R M M Y Q H H M L U N Z T
K N Y U R O E C A A H P I E E S G A V F
V I N Z A V C O K Z Y X U N N Q H K F P
S N Z R N J S E Y L Y L X I T D T L E W
Y E X X O E L H G L A K I T O L U U M I
U P L U M B A T E P O T C Z A N X K O J
A Z M K L Y M O N O R T S A M Z I U D G
D J D A J R A L Q G S V E W G T K K A M
Y W R N T T C U F G A F B T I U F F I Y
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Maya

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # T O R T I L I A S # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # Q # # # # #
4# # # # # # # # U # # # # U # # # # # N
5# # # # # # # # Y # # # A # # # # # A #
6# # # # # # # U U # # S # # # N # W # #
7# # # # # # C # J # H # # # A U U # # #
8# # # # # A # C L O A C A C D M # # # #
9# A # # T # R I A # # # I H O E D # # #
10# L # A Y # E T N # # R B I R R R # # #
11# U N # H # T A I # E A # C N A O # # #
12# S # # C # P R M M Y # H H M L U N # #
13# N # # R # E C A A # P # E E S G A # #
14# I # # A # C O K # Y # # N N # H K # #
15# N # # N # S E # L # # # I T # T L # #
16# E X # O E # H G L A K I T # # # U # #
17# P L U M B A T E P O T # Z # N # K # #
18# # # # L Y M O N O R T S A # # I U # #
19# # # # # # # # # # # # # # # # # K # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ADORNMENT  157s
ASTRONOMY  1418w
CACAO  148w
CHICHENITZA  148s
DROUGHT  179s
GLYPH  916ne
KAMINALJUYU  913n
KAYAB  914ne
KIN  1819nw
KUKULKAN  1819n
MESOAMERICAN  1111ne
MONARCHY  517n
MUWAN  168ne
NUMERALS  166s
PENINSULA  217n
PLUMBATEPOT  517e
SCEPTER  715n
SQUASH  162sw
THEOCRATIC  817n
TIKAL  1416w
TORTILIAS  82e
XUL  417se
YUCATAN  95sw