Maya

ADORNMENT
ASTRONOMY
CACAO
CHICHENITZA
DROUGHT
GLYPH
KAMINALJUYU
KAYAB
KIN
KUKULKAN
MESOAMERICAN
MONARCHY
MUWAN
NUMERALS
PENINSULA
PLUMBATEPOT
SCEPTER
SQUASH
THEOCRATIC
TIKAL
TORTILIAS
XUL
YUCATAN

Pre-Colombian Civilization

Try to find all 23 words on this board.

O J E P D R O U G H T K K O Y P X W P J
S R Y J K G T I L M C H A Q G N H X T L
S O R F R G A L Y K U K U L K A N C I G
G K K D Z L M Y P Y X T A P A Y N U N L
Q S L X P O Y F H K D X D Y I R R L A H
M K W J C N U M E R A L S A A G U K I F
Y S O I N Q A D O R N M E N T B I X I N
V E T O A C A C H I C H E N I T Z A H B
O Y D G T M V J I P N O I I G R Y S T S
Y P J R A E V N B R Q W R F J U T T V W
S T Q P C G S Y O U E M Q G L U O R S H
Z A J L U L Y C H S V M U W A N P O A G
P J Q U Y U J L A N I M A K I N E N I U
N B E N Q H J C I T A R C O E H T O L T
F N T L M X H W R E T P E C S Y A M I U
V R R M Y T P S T D C K F X X E B Y T L
C Z W Z O P N T A Y H C R A N O M H R Q
I M A V K T T Z I U N A W A R X U L O B
V C B T Q Y G T K W Q Y S R V Y L J T D
K E W O P X B D A L U S N I N E P S U X
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Maya

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # D R O U G H T # # # # # # # # #
2# # # # # # # # L # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # Y K U K U L K A N # # #
4# # # # # # # # P # # # A # # # # # # L
5# # # # # # # # H # # # # Y # # # # A #
6# # # # # N U M E R A L S # A # # K # #
7# # # # N # A D O R N M E N T B I # # #
8# # # O A C A C H I C H E N I T Z A # #
9# # # # T # # # I # # # # # # # # S # #
10# # # # A # # # # R # # # # # # T T # #
11# # # # C # # # # # E # # # # # O R S #
12# # # # U # # # # # # M U W A N P O A #
13# # # U Y U J L A N I M A K I N E N I #
14# # # # # # # C I T A R C O E H T O L #
15# # # # # # H # R E T P E C S # A M I #
16# # # # # # # S # # # # # # # E B Y T #
17# # # # # # # # A Y H C R A N O M # R #
18# # # # # # # # # U # # # # # X U L O #
19# # # # # # # # # # Q # # # # # L # T #
20# # # # # # # # A L U S N I N E P # # #
Word X Y Direction
ADORNMENT  77e
ASTRONOMY  188s
CACAO  88w
CHICHENITZA  88e
DROUGHT  51e
GLYPH  91s
KAMINALJUYU  1313w
KAYAB  123se
KIN  1413e
KUKULKAN  103e
MESOAMERICAN  1111nw
MONARCHY  1717w
MUWAN  1212e
NUMERALS  66e
PENINSULA  1720w
PLUMBATEPOT  1717n
SCEPTER  1515w
SQUASH  1220nw
THEOCRATIC  1714w
TIKAL  168ne
TORTILIAS  1919n
XUL  1718e
YUCATAN  513n