Maya

ADORNMENT
ASTRONOMY
CACAO
CHICHENITZA
DROUGHT
GLYPH
KAMINALJUYU
KAYAB
KIN
KUKULKAN
MESOAMERICAN
MONARCHY
MUWAN
NUMERALS
PENINSULA
PLUMBATEPOT
SCEPTER
SQUASH
THEOCRATIC
TIKAL
TORTILIAS
XUL
YUCATAN

Pre-Colombian Civilization

Try to find all 23 words on this board.

H P Y L G J D R O U G H T B X C J X L M
P L A O I H Q E G M J H Q X M R W D P L
P O W H C N H Q K I B U N U V J F W W R
S M R E X Y M O N O R T S A M P Y D U E
X P L U M B A T E P O T Z Z H B D O Q A
P E L K O E L H N L A K I T K V F T I F
F N U N N X S E I M H M R I T C F V N U
I I R E A F C O K I Y S G N N D B X B L
S N J B R P E C A A P P V E E S K C S K
C S E I C O P R M M Y G B H M L C C N N
X U Q E H J T A I Z E A J C N A D E A N
C L F U Y K E T N J J R B I R R E W T A
P A N D A U R I A E O G I H O E U C G K
L I M C U S T C L O A C A C D M Z T A L
N T H Q F B H Z J Y K T B L A U S X U U
T K K U P H G H U J E L Q C H N D T B K
R P N A T A C U Y U K L L C Z V S G G U
F A S E H S S J U A F Q D C T W F Q U K
R T L Q K Z T O R T I L I A S V M V K H
P L M N M W C O Y O V O P C H Y O C O H
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Maya

X
Y
1234567891011121314151617181920
1H P Y L G # D R O U G H T # # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
4# # # # X Y M O N O R T S A # # # # # #
5# P L U M B A T E P O T # Z # # # # # #
6# E L # O E # H N L A K I T # # # # # #
7# N # # N # S E I # # # # I T # # # # #
8# I # # A # C O K # # # # N N # # # # #
9# N # # R # E C A A # # # E E S # # # #
10# S # # C # P R M M Y # # H M L # # # N
11# U Q # H # T A I # E A # C N A # # A N
12# L # U Y # E T N # # R B I R R # W # A
13# A # # A # R I A # # # I H O E U # # K
14# # # # # S # C L O A C A C D M # # # L
15# # # # # # H # J # # # # # A U # # # U
16# # # # # # # # U # # # # # # N # # # K
17# # N A T A C U Y # # # # # # # # # # U
18# # # # # # # # U # # # # # # # # # # K
19# # # # # # T O R T I L I A S # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
ADORNMENT  1515n
ASTRONOMY  144w
CACAO  1414w
CHICHENITZA  1414n
DROUGHT  71e
GLYPH  51w
KAMINALJUYU  99s
KAYAB  98se
KIN  98n
KUKULKAN  2018n
MESOAMERICAN  1111se
MONARCHY  55s
MUWAN  1614ne
NUMERALS  1616n
PENINSULA  25s
PLUMBATEPOT  55e
SCEPTER  77s
SQUASH  210se
THEOCRATIC  85s
TIKAL  146w
TORTILIAS  719e
XUL  45sw
YUCATAN  917w