Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

S N R I W C L H J G D U C N Q J A O U X
U U Y I B O K W S Z I H A X V S A E U H
G Z G C L I K V B M S J M S W V H O Y E
J X D X F Y J Y Z N A A A U S S V Z P T
V N Y T J A H I Y H R R G A T T A C H S
P L A I L U N T B H T H D L H R Q N G V
H D E V H Q P R S N A E U U A G A G W O
Y N R S A U A A A O V D Y S E M S T V X
N A R A J H H M N V I C M B U E F V Q D
W I U A M I A A C I H A L N G T P G P B
B R U A M N U Y C S S V A N V Q X V U H
Y K N S D M T A E H A H A R I J A N S Q
Z H A I X C S N V N N G A N E S H A A L
G Z R K A T R A S U S P T D T C L H Z M
O N Y M E E A M R A K D M H S H S I X H
F M S G X F A L Z A R W A A X K N X A T
O C J Y R O L T Y O I R N R O G S J G Z
V R T B F U K A L I T R I M U R T I J V
T N O H Q B W W N C Q I C A U K M U D Q
S L Y F D U R R O J C M N P O Y Q U I W
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # N # # # # # #
2# # # # # # # # # # # # A # # # # # # #
3# # # # # # # # # # # J M # # # # # # #
4# # # # # # # # # # A A A # S # # # # #
5# N # # # A # I # H R R # A # # A # # #
6# # A # # U N T B H T # D # # R # N # #
7# # # V # # P R S N A E # # A # A # # #
8# # # # A U A A A # V # # S # M S # # #
9# # # # J H H M N V I # M # U E # # # #
10# # # A M I A A # I H A # N G # # # # #
11# # # A M N U Y C S S # A N # # # # # #
12# # N S D M # A # H A H A R I J A N S #
13# # A I # # S N # N N G A N E S H # A #
14# # R # # T # A # U S # T D # # # H # #
15# # # # E # A M R A K # M H S # S # # #
16# # # # # # # # # # R # A A # K # # # #
17# # # # # # # # # # I # N R O # # # # #
18# # # # # # K A L I T R I M U R T I # #
19# # # # # # # # # # # # # A # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  88sw
ARTI  88n
ASHRAM  88ne
ATMAN  1313s
AUM  810sw
BHAJAN  96ne
BRAHMAN  87sw
CASTE  812sw
DHARMA  1414s
GANESH  1313e
GANGES  1213ne
HANUMAN  1212ne
HARIJANS  1212e
HAVAN  69nw
KARMA  1115w
MANDIR  89sw
MANTRA  89ne
MOKSHA  1418ne
MURTI  1418e
PUJA  77sw
RAMAYANA  88s
SAMSARA  1111ne
SANSKRIT  1111s
SHIVA  1111n
TILAK  1118w
TRIMURTI  1118e
UPANISHADS  1111se
VARNA  109nw
VEDAS  118ne
VISHNU  1010s