Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

M V K V N A E N G L T W J Y C X M P Z Y
T S A Q D M O W H I Y M W B C D I N Z M
W S R H X R R L T P Z J L A L X Z T X C
X Z H N S A K A L I T S M M L J R V W E
W L A L A K S E O R I E A R J F K H K W
O Q U C Z M O S I T R G R A K W N C V J
S I W R X S T M R P K N H H S E A W V F
B G A Q S S U A R O S A S D A S M S V V
Q Q A R E R N N K C N G A N E S H T K R
T S C S T N A A L M A H A N U M A N A H
K V A I M N J Y U V S S A F S R M C A T
U I Q A Z I A A O I H A T R L W U W Z Q
H W J S J C H M N S I O M E I T M Q J F
N S W U A U B A A H V X L S Q J O E K G
R V T H S D P R Q N A A B J A E A G T X
L E F T C U E D A U D I R G T R P N Z X
Y C A C Z N A V A H O I R N R R A T S X
Y H W Y I L P P X X M O R A A D H N O I
W H A P U Q M F Z D R A U C X F K W G W
S B O B B H E A B B S D N Q D X E C S N
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # A # # # # # # # # # # # # # #
2# # A # # M # # # # # # # # # # # # # #
3# # # H # R # # # # # # # A # # # # # #
4# # # N S A K A L I T S M M # # # # # #
5# # # # A K # # # R I E A R # # # # # #
6# # # # # M O # I T R G R A # # # # # #
7# # # # # # T M R # K N H H S # # # # #
8# # A # # # U A # # S A S D # # # # # #
9# # A R # R N N # C N G A N E S H # # #
10# # # S T # A A # M A H A N U M A N # #
11# # # I M N J Y U V S S A # # # # # # #
12# # # A # I A A # I H A T R # # # # # #
13# # # S J # H M N S I # M E I # # # # #
14# # # # A U B A A H V # # S # J # # # #
15# # # # # D P R # N A A # # A # A # # #
16# # # # # U E # A U D # R # # R # N # #
17# # # # # N A V A H # I # N # # A # S #
18# # # # # # # # # # M # R # A # # # # #
19# # # # # # # # # # # A # # # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # N # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  814nw
ARTI  88ne
ASHRAM  139n
ATMAN  88nw
AUM  812ne
BHAJAN  714n
BRAHMAN  815se
CASTE  1110se
DHARMA  148n
GANESH  139e
GANGES  129n
HANUMAN  1210e
HARIJANS  1210se
HAVAN  1017w
KARMA  65n
MANDIR  813se
MANTRA  813nw
MOKSHA  87nw
MURTI  87sw
PUJA  715nw
RAMAYANA  814n
SAMSARA  1111se
SANSKRIT  1111n
SHIVA  1111s
TILAK  114w
TRIMURTI  114sw
UPANISHADS  1111ne
VARNA  1114se
VEDAS  817nw
VISHNU  1012s