Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

A O R A P B L X F O A A Q T L G E G P E
G S U K Z W U E W K Q M S A Q T K C A G
S V V M H Y A C Z Z Y K U N S G I H W K
G E U T R I M U R T I O N A K T S C N F
N Y O Q I U R M X Y N V C Y R K H A A Z
B R S N R R A M L I O U W A O U M C X Z
Z A S T A N K N R I D N A M P H A V A N
J E I E A M R S M A R H S A A U L D K Z
M V Q K G S U U N G F S N R H N J A I C
L R F V A N L N D A M I B P L I T A K G
V W A W J L A M A B S V S H P R M R S Z
Z V K P J H I G E H E A A A A I N S A W
Q O B V N A M T A D A W M R Y J M I A L
Y O F G Z Z E D A N P R T S N Z A I Z K
L S L S G G S S H H E F I H A A E N W O
M M Z E W S H M L A J S V J U R H O O E
F D T D Z O I O K Q R R H Y A Q A S I A
O I P C A G V I V J C M G Q L N L E U H
A C A K U L A Y I M T N A N A G S L S U
D J E T X X H K M O G N S D N M L G O O
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # E # # #
2# # # # # # # # # # # M # A # T # # A #
3# # # # # # A # # # # # U N S # I H # #
4# # # T R I M U R T I # # A # T S # N #
5# # # # I U R # # # # # C Y R K # A # #
6# # # N R R A # # # # U # A O U M # # #
7# # S T A # K # R I D N A M P H A V A N
8# # I E # M # S M A R H S A A U # # # #
9# # # K G # U # N # # S N R H N J # # #
10# # # # A N # N # A # I B # # I T A # #
11# # # # # L A # A # S V # H # # M R # #
12# # # # # # I G # H E A A # A # # S A #
13# # # # N A M T A D A # M R # J # # A #
14# # # # # # # D A N # R # S N # A # # #
15# # # # # # S S H # E # I # A A # N # #
16# # # # # # H # # A # S # J # R # # # #
17# # # # # # I # # # R # H # A # A # # #
18# # # # # # V # # # # M # # # N # # # #
19# # # # # # A # # # # # A # # # S # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  148se
ARTI  146ne
ASHRAM  148w
ATMAN  913w
AUM  144nw
BHAJAN  1310se
BRAHMAN  149ne
CASTE  144ne
DHARMA  814se
GANESH  913se
GANGES  812nw
HANUMAN  1012nw
HARIJANS  1012se
HAVAN  167e
KARMA  77n
MANDIR  147w
MANTRA  147se
MOKSHA  147ne
MURTI  74sw
PUJA  157se
RAMAYANA  148n
SAMSARA  1111se
SANSKRIT  1111nw
SHIVA  715s
TILAK  813nw
TRIMURTI  44e
UPANISHADS  1111sw
VARNA  1211se
VEDAS  1211sw
VISHNU  1210n