Hinduism

AHIMSA
ARTI
ASHRAM
ATMAN
AUM
BHAJAN
BRAHMAN
CASTE
DHARMA
GANESH
GANGES
HANUMAN
HARIJANS
HAVAN
KARMA
MANDIR
MANTRA
MOKSHA
MURTI
PUJA
RAMAYANA
SAMSARA
SANSKRIT
SHIVA
TILAK
TRIMURTI
UPANISHADS
VARNA
VEDAS
VISHNU

This wordsearch contains many words relevant to the Hindu religion.

Try to find all 30 words on this board.

G D A X T E G O B S H H E J K R G A E S
I G Q G M B O S N J I O E U D O A H W S
Y U T N H Y B A A G C R H B T K E N R D
G A Q A A J A S M O G Z S L B N I V Z M
L Z R Q J J L M H C A Q O D S L M C W Q
T W C T D U A I A U R C Q J X L B W G Z
A H E E N A P H R N A X M D A E Z S L N
X B T Q V A N A B H S Y S V W N E M A T
C R I D N A M R N S M L I J A G A X G Z
F U E T S A C C A I A H H V N R U W B A
K M A Y Y S A D E V S W A A H L N E N A
I T R A S N A J I R A H G S Q S Q T H O
A U N U X T L A O M N A A T M A N A M D
I A M M K L G H N V S N N D D I M J Z U
F X C J A I X S M C K U E H S D G G B L
A Q O Q L V Y K Y A R M S A D G Z A T K
T L J Y I V K O R T I A H R A O Z I O A
S C Z I T R U M I R T N K M O Y X X V S
P U E O R V A O X G E Z C A J N L N U V
B S A B L Q W O A U N A S E A H C C B E
Brought to you by WordSearchFun.comAnswer Key for Hinduism

X
Y
1234567891011121314151617181920
1# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2# # # # # # # # N # # # # # # # # # # #
3# # # N # # # A A # # # # # # # # # # #
4# A # A A # # S M # # # # # # # # # # #
5# # R # J J # M H # A # # # # # # # # #
6# # # T # U A I A U R # # # # # # # # #
7# # # # N A P H R N A # # # A # # S # #
8# # # # # A N A B H S # # V # N E M # #
9# R I D N A M R N S M # I # A G A # # #
10# # E T S A C # A I A H # V N R # # # #
11# # # # Y S A D E V S # A A H # # # # #
12I T R A S N A J I R A H G S # # # # # #
13# # N U # # # A # # N A A T M A N # # #
14# A # M K # # H # # S N N D # # # # # #
15# # # # A # # S # # K U E H S # # # # #
16# # # # L # # K # A R M S A # # # # # #
17# # # # I # # O R # I A H R # # # # # #
18# # # I T R U M I R T N # M # # # # # #
19# # # # # # A # # # # # # A # # # # # #
20# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Word X Y Direction
AHIMSA  88n
ARTI  412w
ASHRAM  1313ne
ATMAN  1313e
AUM  412s
BHAJAN  98nw
BRAHMAN  97n
CASTE  610w
DHARMA  1414s
GANESH  1313s
GANGES  1312ne
HANUMAN  1212s
HARIJANS  1212w
HAVAN  1212ne
KARMA  1115sw
MANDIR  79w
MANTRA  79nw
MOKSHA  818n
MURTI  818w
PUJA  77nw
RAMAYANA  88sw
SAMSARA  1111n
SANSKRIT  1111s
SHIVA  1111ne
TILAK  518n
TRIMURTI  1118w
UPANISHADS  1111se
VARNA  1011nw
VEDAS  1011w
VISHNU  1010n